SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)

SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3)står, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

Som hjälp i det systematiska brandskyddsarbetet kan följande nio rubriker användas.

  • Brandskyddspolicy En brandskyddspolicy utgör grunden för det systematiska brandskyddsarbetet, policyn anger verksamhetens och de ansvariga chefernas viljeriktning avseende brandskyddet. VD beslutar och skriver under.
  • Byggnads och verksamhetsbeskrivning Byggnadsbeskrivning består av byggnadsritning samt ett dokument som visar byggnadens utformning, byggnadsmaterial samt läge.
  • Brandskyddsbeskrivning Brandskyddsbeskrivningen visar var brandtekniska installationer och system finns och hur dessa förväntas hanteras vid brand.
  • Riskinventering I lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap, tydliggörs ägarens och nyttjanderättshavarens ansvar. Detta innebär att ägare och nyttjanderättshavare skall ha en förberedelse för om något skulle inträffa i fastigheten.
  • Brandskyddsorganisation Det yttersta ansvaret för brandskyddet ligger hos den som är ansvarig för den totala verksamheten, VD, förvaltningschef eller motsvarande. Utse en person som har ansvar för funktionen brandskydd i företaget/organisationen, klara ut ansvarsområden och arbetsuppgifter och underteckna dokumentet.
  • Utbildning Ett systematiskt brandskyddsarbete förutsätter att alla berörda är utbildade, övade och har tillräckliga kunskaper om de uppgifter de förväntas att göra.
  • Brandskyddsregler Genom att ägare och nyttjanderättshavare har det yttersta ansvaret för brandskyddet, är det lämpligt att ha interna instruktioner för drift/underhåll för att skapa mesta möjliga säkerhet i verksamheten.
  • Kontrollsystem Företagets brandskyddsnivå ska upprätthållas genom att kontroller genomförs regelbundet av företagets brandskyddsorganisation.
  • Uppföljning Ett effektivt systematiskt brandskyddsarbete behöver följas upp och utvärderas, för at kunna leda till ständiga förbättringar.

Skriftlig redogörelse

Sedan januari, år 2005 ställer Lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778) 2 kap 3§ krav gällande skriftlig redogörelse över brandskyddet.

Ägaren till anläggningar och byggnader där det finns verksamhet/er (hyresgäst/er) som medför stor risk för brand eller stora konsekvenser vid brand skall i skriftlig form lämna in en redogörelse för brandskyddet över byggnaden till kommunen. De anläggningar, byggnader eller verksamheter som omfattas av kravet och innehållet i redogörelsen redovisas i SRVFS 2003:10.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Lag (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor, lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer