SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)

SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)

Skallkrav gäller föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och första hjälpen och krisstöd.

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • skall finnas en arbetsmiljöpolicy underskriven av VD
 • skall finnas rutiner för kartläggning av arbetsmiljöförhållanden, t.ex.
 • skyddsronder, enkäter, yrkeshygieniska mätningar (buller, kemikalieexponering m.m.)
 • skall upprättas handlingsplaner om inte förbättringsåtgärder kan vidtas
 • omedelbart, d.v.s. samma dag eller närmaste dagarna.
 • skall göras en ansvars/uppgiftsfördelning avseende arbetsmiljöfrågor.
 • skall upprättas rutiner hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.
 • skall tas hänsyn till arbetsmiljön inför ny verksamhet eller vid förändringar av
 • befintlig verksamhet samt samråd med berörd personal.
 • skall finnas introduktionsprogram vid nyanställningar.
 • skall finnas rutiner vad gäller arbetsskador och tillbud.
 • skall göras en årlig uppföljning av set systematiska arbetsmiljöarbetet.

AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

 • skall finnas beredskap för första hjälpen och krisstöd med utgångspunkt från
 • genomförd riskbedömning.
 • skall finnas utbildad personal i första hjälpen i lämplig omfattning beroende på verksamheten.
 • skall finnas utrustning för första hjälpen.
 • skall finnas kontaktuppgifter till räddningstjänsten.
 • skall finnas chefer och arbetsledande personal som har tillräckliga kunskaper i krisstöd.
AFS 1999:07 (PDF)
Första hjälpen och krisstöd (PDF)

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer